Select your country

POGOJI POSLOVANJA

Pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA


1. SPLOŠNO
Splošni pogoji poslovanja družbe ULBRICH HIDROAVTOMATIKA, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. (v nadaljevanju družbe ULBRICH HIDROAVTOMATIKA d.o.o.) se uporabljajo v pogodbenih razmerjih družbe ULBRICH HIDROAVTOMATIKA d.o.o. z drugimi pravnimi osebami (v nadaljevanju: strankami) in veljajo za vse prodaje blaga, materiala oz. proizvoda ali storitev družbe ULBRICH HIDROAVTOMATIKA d.o.o. (v nadaljevanju proizvod ali storitev).

Upošteva se, da je kupec s tem, ko je izdal naročilo ali podpisal pogodbo, sprejel in priznal splošne pogoje družbe ULBRICH HIDROAVTOMATIKA d.o.o., veljavne na dan kupčevega naročila, se z njimi seznanil in z njimi v celoti soglaša. Splošni pogoji so sestavni del naročila ali pogodbe, ki jo sklene kupec z družbo ULBRICH HIDROAVTOMATIKA d.o.o..

Kupčevi oziroma katerikoli drugi pogoji veljajo le v primeru, če je pisno tako dogovorjeno.

2. PONUDBE, POTRDITVE NAROČIL
Ponudbe družbe ULBRICH HIDROAVTOMATIKA d.o.o. so zavezujoče do datuma, navedenega v ponudbi. Kupec je dolžan na naročilo navesti številko ali datum ponudbe, če le-ta obstaja. Družba ULBRICH HIDROAVTOMATIKA d.o.o. izda za vsako naročilo potrdilo naročila v pisni obliki, po elektronski pošti ali faxu.

Če kupec sprejme ponudbo družbe ULBRICH HIDROAVTOMATIKA d.o.o. na način, da pošlje naročilo s spremenjenimi oziroma dopolnjenimi pogoji iz ponudbe družbe ULBRICH HIDROAVTOMATIKA d.o.o., se šteje, da je kupec prvotno ponudbo družbe ULBRICH HIDROAVTOMATIKA d.o.o. zavrnil, ter izstavil novo naročilo pod spremenjenimi pogoji. To novo naročilo kupca, se šteje za dogovorjeno šele, ko ga družba ULBRICH HIDROAVTOMATIKA d.o.o. pisno potrdi. Dokler se kupec in družba ULBRICH HIDROAVTOMATIKA d.o.o. pisno ne uskladita o novih pogojih naročila, se naročilo ne šteje za potrjeno, družba ULBRICH HIDROAVTOMATIKA d.o.o. pa ga ni dolžna izvajati.

3. NAROČILA in POGODBE
Za družbo ULBRICH HIDROAVTOMATIKA d.o.o. so zavezujoča samo pisna naročila. V primeru kupčeve odpovedi naročila ali pogodbe, je le-ta dolžan družbi ULBRICH HIDROAVTOMATIKA d.o.o. povrniti vso škodo, ki ji je v zvezi s to odpovedjo nastala.

4. DOBAVNI ROKI
Dobavni rok začne teči z dnem izdaje pisne potrditve naročila s strani družbe ULBRICH HIDROAVTOMATIKA d.o.o., v kolikor ni drugače dogovorjeno. Za datum izvršene dobave se šteje dan, ko je bilo blago odposlano iz skladišča družbe ULBRICH HIDROAVTOMATIKA d.o.o., ali 14 dni po dnevu, ko je bil kupec obveščen, da je blago pripravljeno za prevzem, oziroma na dan, ko je bila storitev opravljena. Če kupec zahteva spremembo dobavnega roka ali drugega pogoja, si družba ULBRICH HIDROAVTOMATIKA d.o.o. pridružuje pravico do spremembe komercialnih pogojev dobave blaga.

5. ODPREMA BLAGA IN PREHOD NEVARNOSTI
Proizvode, blago ali material, pripravljeno za osebni prevzem, mora kupec prevzeti v roku 14 dni. V nasprotnem primeru ga lahko družba ULBRICH HIDROAVTOMATIKA d.o.o. na stroške in na tveganje kupca pošlje na naslov kupca ali uskladišči. V takšnem primeru se šteje, da je bila dobava opravljena, zaradi česar je družba ULBRICH HIDROAVTOMATIKA d.o.o. upravičena kupcu izstaviti račun.Prehod nevarnosti uničenja ali poškodbe blaga se presoja glede na vsakokratno dogovorjeno klavzulo Mednarodne trgovinske zbornice (klavzule Incoterms 2010).

6. PLAČILNI POGOJI
Račun za blago je kupec dolžan poravnati v dogovorjenem plačilnem roku. Če pride kupec v zamudo s plačilom, je dolžan plačati zakonske zamudne obresti.
V primeru, da kupec zamuja s plačili, si družba ULBRICH HIDROAVTOMATIKA d.o.o. pridržuje pravico do spremembe plačilnega roka za trenutno naročeno blago oziroma pravico odstopa od pogodbe oziroma naročila.
V primeru reklamacije mora kupec plačati nesporni del računa v dogovorjenem plačilnem roku v skladu z Obligacijskim zakonikom (Ur. list RS št. 97/2007).
Kupec ni upravičen do zadrževanja plačil ali do pobotanja nasprotnih terjatev, razen, če so le te priznane s strani družbe ULBRICH HIDROAVTOMATIKA d.o.o. oziroma pravnomočno ugotovljene.V primeru, da kupec zamuja s plačilom ali, če se izve za njegovo zmanjšanje plačilne sposobnosti oziroma slabo premoženjsko stanje ali, če ne more zagotoviti zadostne varščine oziroma garancije za plačilo terjatev, zapadejo vse obstoječe terjatve družbe ULBRICH HIDROAVTOMATIKA d.o.o. v takojšnje plačilo.

7. KRAJ IZPOLNITVE
Če iz potrditve naročila oziroma pogodbe ne izhaja kaj drugega, je izpolnitveni kraj za dobavo in plačilo sedež oziroma poslovni prostori družbe ULBRICH HIDROAVTOMATIKA d.o.o., kjer je kupec naročil blago.

8. LASTNINSKI PRIDRŽEK
ULBRICH HIDROAVTOMATIKA d.o.o. si nad blagom, ki je predmet prodaje, pridržuje lastninsko pravico do popolnega poplačila vrednosti tega blaga oz. plačila vseh pogodbenih obrokov, vključno s plačilom morebitnih stroškov opominov in zamudnih obresti. V primeru, da je predmet prodaje blago, ki se vgradi ali kakorkoli drugače sestavi z drugim predmetom, družba ULBRICH HIDROAVTOMATIKA d.o.o. pridobi lastninski delež v novo nastalem predmetu. Lastninski delež je do končnega poplačila sorazmeren z vrednostjo blaga, ki je predmet prodaje. Kupec je dolžan sodelovati pri vseh ukrepih za zaščito lastnine družbe ULBRICH HIDROAVTOMATIKA d.o.o. oziroma lastninske pravice nad blagom družbe ULBRICH HIDROAVTOMATIKA d.o.o. do izpolnitve vseh njegovih obveznosti.

9. JAMSTVO  ZA NAPAKE
Kupec mora ugotoviti dejansko stanje še preden se blago raztovori, ter s fotografijami in zapisnikom dokumentirati kakršnokoli škodo oziroma poškodbo, nastalo pred raztovarjanjem.Kupec mora količinsko ali kakovostno odstopanje dobavljenega blaga pisno javiti oziroma reklamirati nemudoma po odkritju, sicer izgubi pravico, ki mu pripada.Kupec mora v primeru zahteve družbe ULBRICH HIDROAVTOMATIKA d.o.o. zaradi ugotavljanja upravičenosti reklamacije takoj vrniti reklamirano blago oziroma posamezne primerke tega blaga. V nasprotnem primeru kupec izgubi pravico do grajanja napak oziroma reklamacije. Stroške odpoklica plača družba ULBRICH HIDROAVTOMATIKA d.o.o., če je reklamacija upravičena, v nasprotnem primeru jih plača kupec.
Vsi zahtevki v zvezi z jamstvom morajo biti podani v pisni obliki kot reklamacijski zapisnik, z razvidnimi podatki o vrsti okvare, o času nastanka okvare in podatki, potrebnimi za identifikacijo izdelka.
Točnost navedenih podatkov in okoliščine okvare sme po potrebi preveriti strokovnjak iz družbe ULBRICH HIDROAVTOMATIKA d.o.o. na mestu okvare.
Dokler reklamacija ni rešena, kupec z reklamiranim blagom ne sme razpolagati (ga uporabiti ali prodati), v nasprotnem primeru izgubi vsa reklamacijska upravičenja.
Če družba ULBRICH HIDROAVTOMATIKA d.o.o. ugotovi, da je reklamacija upravičena, mora podati predlog za poravnavo reklamacije z znižanjem cene ali nadomestno dobavo, odvisno od vrste in stopnje napake. Če ima blago takšne napake, da ga je potrebno zamenjati, se dodatni čas, ki je potreben za dostavo nadomestnega blaga, ne šteje kot zamuda dobave glede na prvotni dobavni rok.Družba ULBRICH HIDROAVTOMATIKA d.o.o. ne prevzema nobenega jamstva za blago v primerih, kjer je škoda nastala zaradi nestrokovne uporabe in nepooblaščenega ali nestrokovnega posega v samo blago, zaradi nepooblaščene ali nestrokovne montaže, zaradi nestrokovnega zagona, nestrokovnega raztovarjanja, s strani kupca nepravilno podanih tehničnih parametrov za pripravo ponudbe ali nestrokovnega, pomanjkljivega oziroma neskrbnega ravnanja z blagom s strani kupca ali tretjih oseb.
Za dobavljeno blago, katerega ni izdelala ali drugače obdelala družba ULBRICH HIDROAVTOMATIKA d.o.o., le-ta vseeno zagotavlja kupcu enake garancijske in licenčne pogoje kot mu jih zagotavlja proizvajalec tega dobavljenega blaga, v kolikor takšni pogoji s strani proizvajalca sploh obstajajo.

10. ODSTOP
Družba ULBRICH HIDROAVTOMATIKA d.o.o. je upravičena do odstopa od naročila ali pogodbe:
če je zaradi višje sile, stavke ali drugih okoliščin, ki jih ni sama povzročila, nezmožna izpolniti pogodbene obveznosti;
če je kupec dogovorjeni plačilni rok prekoračil za več kot 30 dni;
če je kupec posredoval družbi ULBRICH HIDROAVTOMATIKA d.o.o. neresnične podatke o svojih obveznostih, ki lahko ogrožajo kupčevo izpolnitveno sposobnost;
zaradi drugih kupčevih ravnanj, ki bi lahko ogrozila ekonomski položaj družbe ULBRICH HIDROAVTOMATIKA d.o.o..

11. OMEJITEV ODGOVORNOSTI
Dokazovanje odškodninske odgovornosti in upravičenosti do odškodnine je na strani kupca.Družba ULBRICH HIDROAVTOMATIKA d.o.o. ne nosi odgovornosti povzročitve škode iz lažje malomarnosti, prav tako ne odgovarja za posredne, posledične ali nepredvidljive škode, niti izgube dobička oziroma dohodka zaradi izpada blaga, potencialnih izgub trga ali drugih podobnih razlogov. Višina garancijske, odškodninske ali druge odgovornosti družbe ULBRICH HIDROAVTOMATIKA d.o.o. ne more preseči zaračunane vrednosti naročenega blaga.

12. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA
Splošni pogoji poslovanja družbe ULBRICH HIDROAVTOMATIKA d.o.o. pričnejo veljati z dnem 1.10.2017 in veljajo do preklica.
Objavljeni so na spletni strani družbe ULBRICH HIDROAVTOMATIKA d.o.o. (www.ulbrich.si).

13. VELJAVNO PRAVO
Za ureditev razmerij, ki niso urejena s temi splošnimi pogoji, se uporabljajo določila slovenskega prava, zlasti Obligacijski zakonik (Ur. list RS št. 97/2007).

14. REŠEVANJE SPOROV
Za reševanje morebitnih sporov je izključno pristojno slovensko sodišče, ki je krajevno pristojno po sedežu družbe ULBRICH HIDROAVTOMATIKA d.o.o..

ULBRICH HIDROAVTOMATIKA d.o.o.

Sv. Vid, 01.10.2017
© Copyright 2024 Ulbrich Group
domovproizvodinovicedownloadVideopartnerjio podjetjukazalo stranidisclaimerpogoji poslovanjapiškotkiISO certifikatQuality policyPolitika zasebnosti
Na vrh
https://www.ulbrich.si/,https://dir.ulbrich.si/,slo
Uporabljamo piškotke, ki nam s pomočjo statistik pomagajo, da bo tvoja izkušnja tukaj ena najboljših. Če niso po tvojem okusu, jih lahko onemogočiš. Če pa z brskanjem po strani nadaljuješ brez spreminjanja nastavitev, bomo razumeli, da se z uporabo piškotkov v celoti strinjaš.
Nastavitve piškotkovNADALJUJ Z OGLEDOM STRANI
NASTAVITVE PIŠKOTKOV

Tudi mi uporabljamo piškotke, ki nam s pomočjo statistik pomagajo, da bo tvoja izkušnja tukaj ena najboljših. A brez skrbi - so domači.
Več o tem si lahko prebereš v Obvestilu o piškotkih, izklopiš ali vklopiš pa jih lahko spodaj.
SHRANI NASTAVITVE